. نقشه‌ریزی و زمان‌بندی مناسببا وجود محصول وارنبو
تراکم وبال استفاده از صابون محلول پاشی وارنبو