صابون محلول پاشی Foliar Soap

مصرف صابون محلول پاشي Varenbo به همراه كودهاي مايـع  باعث نگـهداري طولاني تر  كـودهاي  مايـع  روي  برگ گياهـان شـده كه در نتيجـه  اثر آن هـا را  افـزايش مـي دهد.

این محصول با دارا بودن خاصيت  خيس كنندگي و  پخش كنندگي و  از بـين بردن نيروي جـذب سطحـي قطـرات، ماننـد مـاده Wetting Agent عـمل نموده و باعث مي شود تا ذرات پاشيده شده بخوبي روي برگ و اندام گياه پخش شوند.

PH (اسيـديته) صابـون محلولپـاشي Varenbo خنـثي مي باشـد و مانند شوينده هاي موجـود حالت قليائي ندارد و از سوزندگي گیاه جلوگیری می کند .

صـابون  محلولپـاشي Varenbo يك مكمل غذائـي هم محسوب مي شـود  زيرا بـا دارا بودن پتاسيم و فسفر ، تقويت كننده گياه نيز مي باشد و باعث افزایش حلالیت کودها می گردد.

صابون محلول پاشی
varenbo soap

میزان مصرف :

۱ لیتر در هزار لیتر آب در محلول پاشی به همراه کود یا سموم 

۲ لیتر در هزار لیتر به هنگام شستن گیاهان از گرد و غبار