کود مرغی مایع chicken fertiliser

کود آلی اصلاح کننده خاک های شور و آهکی و بهبود دهنده خواص فیزیکی بافت خاک، افزایش نفوذ آب و هوا و کاهش دهنده عناصر مضر می باشد. این کود از تجزیه مواد آلی گیاهی حاصل شده است.

کود مایع مرغی- chicken var