کود var_plex وارنبو (npk10.6.10+te)

کود var_plex وارنبو با ترکیب مخصوص عملیات چالکود تولید شده است.

این کود شامل 10درصد ازت ، 6درصد فسفات ، 10درصد پتاسیم می‌باشد. همچنین مقادیری از عناصر میکرو برای تامین نیاز درختان و محصولات زراعی در ابتدای فصل در فرمولاسیون کود وجود دارد.

این کود به صورت آهسته رهش  فرموله شده است و عناصر موجود در آن همراه آب آبیاری در دسترس ریشه قرار خواهد گرفت.

میزان فسفر موجود در کود var_plex  وارنبو کمتر ازدیگر عناصر ماکرو بوده و این کود را به گزینه مناسبی برای کاربرد در خاک های با مسمومیت فسفر تبدیل کرده است.

کود وارپلکسpk-10-6-10-te

کود npk10.6.10+te فاقد فلزات سنگین ، کلر و سدیم بوده و به صورت پیش کشت و چالکود قابل استفاده می باشد. مصرف این کود به همراه کود آلی مثل کود حیوانی باعث جذب و کارایی بیشتر آن خواهد شد.

کودvar_plex وارنبو (npk10.10.20+te)

npk-10-10-20-te-کود وارپلکس

کودvar_plex  وارنبو با ترکیب مخصوص عملیات چالکود تولید شده است.

این کود شامل 10درصد ازت ،10 درصد فسفات ، 20درصد پتاسیم می باشد. همچنین مقادیری از عناصر میکرو برای تامین نیاز درختان و محصولات زراعی در ابتدای فصل در فرمولاسیون کود وجود دارد . 

این کود به صورت کند رها فرموله شده است و عناصر موجود در ان همراه اب ابیاری در دسترس ریشه قرار خواهد گرفت .

 میزان پتاسیم  موجود در در این کود در بالا ازعناصرنیتروژن و فسفر می باشد .پتاسیم به قراری تعادل عناصر غذایی در گیاه ،بهبود فتوسنتز ،انتقال قند ها و کاهش حساسیت به تنش های محیطی کمک می کند .

کود npk10.10.20+te فاقد فلزات سنگین ، کلر و سدیم بوده و به صورت پیش کشت و چالکود قابل استفاده می باشد . مصرف این کود به همراه کود آلی مثل کود حیوانی باعث جذب و کارایی بیشتر آن خواهد شد. 

کود var_plex وارنبو (npk10.6.10+te)

  1. کودvar_plex وارنبو با ترکیب مخصوص عملیات چالکود تولید شده است.

این کود شامل 10درصد ازت ، 6درصد فسفات ، 10درصد پتاسیم می باشد. همچنین مقادیری از عناصر میکرو برای تامین نیاز درختان و محصولات زراعی در ابتدای فصل در فرمولاسیون کود وجود دارد.

این کود به صورت کند رها فرموله شده است و عناصر موجود در ان همراه اب ابیاری در دسترس ریشه قرار خواهد گرفت.

میزان فسفر موجود در کودvar_plex  وارنبو کمتر ازدیگر عناصر ماکرو بوده و این کود را به گزینه مناسبی برای کاربرد در خاک های با مسمومیت فسفر تبدیل کرده است.

کود وارپلکسpk-10-6-10-te

کود npk10.6.10+te فاقد فلزات سنگین ، کلر و سدیم بوده و به صورت پیش کشت و چالکود قابل استفاده می باشد. مصرف این کود به همراه کود آلی مثل کود حیوانی باعث جذب و کارایی بیشتر آن خواهد شد.

npk-10-10-20-te-کود وارپلکس

کودvar_plex وارنبو (npk10.10.20+te)

کودvar_plex  وارنبو با ترکیب مخصوص عملیات چالکود تولید شده است.

این کود شامل 10درصد ازت ،10 درصد فسفات ، 20درصد پتاسیم می باشد. همچنین مقادیری از عناصر میکرو برای تامین نیاز درختان و محصولات زراعی در ابتدای فصل در فرمولاسیون کود وجود دارد . 

این کود به صورت کند رها فرموله شده است و عناصر موجود در ان همراه اب ابیاری در دسترس ریشه قرار خواهد گرفت .

 میزان پتاسیم  موجود در در این کود در بالا ازعناصرنیتروژن و فسفر می باشد .پتاسیم به قراری تعادل عناصر غذایی در گیاه ،بهبود فتوسنتز ،انتقال قند ها و کاهش حساسیت به تنش های محیطی کمک می کند .

کود npk10.10.20+te فاقد فلزات سنگین ، کلر و سدیم بوده و به صورت پیش کشت و چالکود قابل استفاده می باشد . مصرف این کود به همراه کود آلی مثل کود حیوانی باعث جذب و کارایی بیشتر آن خواهد شد.